Poliuretanski sistem: Poliuretanski dvokomponentni premazi izrađeni su na bazi odgovarajućih smola (poliola) i očvršćivača (polizocijanata). Ovaj sistem pruža maksimalnu antikorozionu zaštitu na objektima gdje se zahtijeva visoka postojanost na dejstvo rastvora soli, baza, kiselina, nafte i naftnih derivata kao i dejstvo velikog broja organskih rastvarača. Pored visoke hemijske otpornosti poliuretanski sistem ima izvanredne mehaničke i estetske osobine, tako da nalazi veliku primjenu u vagonogradnji (putnički, teretni i vagoni cisterne) za zaštitu kontejnera, mašina alatljika, plovnih i drugih objekata. Odlokuje se velikom tvrdoćom, elastičnošću, otpornošću na abraziju, visokim sjajem, postojanošću na UV zračenje i izdržava visoke temperaturne ralike.

NAPOMENA: Kod većih projektnih zahtjeva preporučujemo da vam mi predložimo našu tehnologiju zaštite zavisno od faktora sredine u kojoj se vrši zaštita i potrebnog vijeka trajanja premaza, a sve prema standardu ISO 12944.

Poliuretanski sistem velika